Sammankopplade DC-mellanled

Sammankopplade DC-mellanled för energiutbyte mellan frekvensomriktare

dc-mellanled frekvensomriktare kopplingsschema
Sammankopplade DC-mellanled hos frekvensomriktare
Sammankoppling av DC-mellanled hos CDA3000 frekvensomriktare möjliggör energiutbyte mellan de olika frekvensomriktarna. Frekvensomriktare som körs med generatorisk (bromsande) drift, och som har DC-sammankoppling, matar in energi i DC-länken. Denna energi förbrukas av motorer i motorisk drift. Den generatoriskt inmatade energin behöver man inte ta ut från nätet.
Med DC-sammankoppling av flera motorer kan man minimera energiuttaget från nätet och oftast behöver man inte sätta in bromschopperenheter.
 
CDA3000

DC-sammkonppling med PTC-begränsning

sammankoppling PTC
Sammankoppling av frekvensomriktares (CDA3000) DC-mellanled med PTC begränsning

Projekteringsanvisning: Nätanslutning och omriktarmoduler

Alla omriktare måste förses med nätreaktor. Nätreaktorerna begränsar nätströmmen och ger ström/effektsymmetri i omriktarkretsarna.

Projekteringsanvisning: Nätsäkring (F1) med signalkontakt

Men inkoppling av nätsäkringar med signalkontakt kan man vid felet „Avbrott i en nätmatning“ reagera med avstängning av hela DC-sammankopplingen.Därigenom överlastar man inte övriga omriktare i DC-sammankopplingen.

Projekteringsanvisning: Betingelser för nätanslutning

Man måste tänka på att samtidigt koppla in alla omriktarna (K1).

Projekteringsanvisning: Anlutning av DC-mellanledet

Man bör se till att ha korta ledningar till den gemensamma kopplingspunkten.
Ledningsarea motsvarande nätanslutningsarea (se installationsanvisningen) bör användas. DC-mellanledssäkringar väljs i förhållande till ledningsarean och installationsbestämmelserna. Säkringarna är till för ledning- och kortslutningsskydd. Tips:
Med endast två omriktare i DC-sammankopplingen räcker det med ett säkringspar för avsäkring (F3/4).
Anmärkning: Om DC-sammankopplingen ansluts till nätet när en omriktare har internt kortslutning i mellanledet, då kopplas den defekta omriktaren automatiskt bort från via PTC för laddningsmotståndet. Alla andra omriktare kan fortfarande vara i drift.
Obsevera:
För avsäkring i DC-kopplingen måste man använda speciella DC-säkringar.

Projekteringsanvisning: Dimensionering av externt bromsmotstånd

Om energibalansen i DC-sammankopplingen under en viss driftssituation är generatorisk, då måste man koppla in bromsmotstånd för att ta hand om den generatoriksa energin.
För dimensionering av bromsmotstånd skall man beakta följande:
1. Resistansen hos det externa bromsmotståndet får inte vara mindre än det minsta motsåndsvärde som frekvensomriktaren tillåter.

2. Med addering av alla maximala bromsefekter, för de i DC sammankopplingen anslutna bromsmotstånden, får man värdet på DC-sammankopplingens maximala bromsenergi.
PSDC = PSW1 + PSW2 + ....PSWn
PSDC = Sammanlagd maximal bromseffekt i DCsammankopplingen.
PSW1 = Maximal bromseffekt för bromsmotsånd 1.

3. Den kontinuerliga bromseffekten för enskilda bromsmotstånd får man med beräkning av den effektiva bromseffekten - Peff.

PSW = Maximal bromseffekt för det valda bromsmotståndet.
t1, 2xn = Bromstid 1, 2 m ... n
Den tillåtna kontinuerliga bromseffekten för ett valt bromsmotstånd måste vara > Peff. Cykeltiden (T) måste vara <150 s.
 
Frekvensomriktare