Växlar

Val av växel bygger inte enbart på moment och utväxling

Ibland kan man ha växlar som arbetar under gynnsamma förhållanden där man har ett konstant moment med en arbetscykel på 10 timmar om dagen. Här kan man basera dimensioneringen på krafter och livslängden på den förslitning man har p g a fiktion. Andra driftförhållanden kräver att man räknar med en säkerhetsfaktor fs (ökad säkerhet), som påverkar växelstorlek men inte motorstorlek och märkeffekt.
När man väljer växel är det viktigt att se till att växelmotorns driftsfaktor (fb) är större än den driftsfaktor som tillverkaren anger:
fs < fb.
Momentbehovet för den drivna maskinen skall multipliceras med driftsfaktorn fs: Mv = M*fs
Växeln och önskad omsättning kan väljas med tanke på det förhållande att axelmomentet M2 skall vara större än Mv: Mv < M2
 
Precisionsväxlar

Växelkonstruktioner

Man kan välja mellan olika växeltyper. Varje växeltyp har sina speciella egenskaper.
  • Kuggväxlar
  • Tappväxlar
  • Cykloidväxlar
  • Planetväxlar
  • Snäckväxlar

Växeltyper

I detta avsnitt anges i tabellform de viktigaste data för växlar. Angående noggranna data avseende byggform, kraftriktning, vridmoment, utväxling, spel etc, hänvisar vi till de olika tillverkarnas kataloger.
  • Momentöverföring
  • Tröghetsmoment
  • Verkningsgrad
  • Vikt/Storlek-förhållande
  • Glapp

Växelns egenskaper

Med ett steg mellan växelmotorn och drivaxeln har man annan utväxling och driftvarvtal. Tillämpningar som positioneringssystem och högdynamiska system inverkar på växelkonstruktion och växelstorlek.
Det är viktigt att tänka på att växelns tröghetsmoment inverkar på acceleration och retardation i alla tillämpningar där man använder växel.
Driftsfaktorn gäller ej vid reversering eller generatordrift då man matar direkt från nätet.
Driftfaktorerna kan reduceras med LTi-DRiVES frekvensomriktare som ger minimala vibrationer. Reduktionen blir större ju längre ramptider man har.
 
Frekvensomriktare

Val av växlar

I detta avsnitt anges i tabellform de viktigaste data för växlar. Angående noggranna data avseende byggform, kraftriktning, vridmoment, utväxling, spel etc, hänvisar vi till de olika tillverkarnas kataloger.
Vad måste beaktas vid dimensionering av växeln?

Försteg

Med ett steg mellan växelmotorn och drivaxeln har man annan utväxling och driftvarvtal.
I praktiken realiseras försteget oftast med tandhjul.
imax » 4, itypisk = 2 till 3
iges = iv * iG
iv = Förstegets omsättning
iG = Växelns omsättning

Storheter för standardväxlar

standardväxel transmission växellåda
Storhet för standardväxel

Storheter för planetväxlar

panetväxel transmission
Storheter för planetväxlar

Spel, vinkelspel

Spel är vinkeltoleransen mellanmellan drift och drift, uppmätt på utgångsaxeln med blockerad ingångssida och med ett vridmoment som är 3 till 5% av växelns märkmoment. Spelet anges alltid som absolutvärde och i vinkelminuter.

Vridstyvhet

Med vridstyvhet menasväxelns torsionsförhållande relativt belasningen. Detta anges alltid i Nm/vinkelminut. Vridstyvheten anges alltid vid fastlåst drivaxel. Uppgiften hänför sig till drivningen och erhålls vid varierande last från ca. 0 till 100% Mmax.