Reluktansmotor

Reluktansmotorn kan starta asynkront men fungerar nära som en synkronmotor vid drift

Reluktansmotorn karakteriseras av att kan starta asynkront men att den i drift närmast fungerar som en synkronmotor. Varvtalet i synkron drift är ett exakt förhållande till den frekvens man matar in. Reluktansmotorn är således en kombination av en kortsluten asynkronmotor och en synkronmaskin utan likströmsmagnetisering. Statorn är uppbyggd på precis samma sätt som statorn i en standard asynkronmotor. Rotorn är i stort sett utformad som en normal kortslutsrotor med ursparningar som gör att det magnetiska motståndet (reluktansen) varierar i luftgapet.

Eftersom rotorns konstruktion och tillverkning är likartad asynkronmotorns, är reluktansmotorn lika robust och driftssäker som asynkronmotorn.

Reluktansmotorns rotor.
Reluktansmotorns rotor.
Reluktansmotorns momentegenskaper.
Reluktansmotorns momentegenskaper.
Nätmatning

Reluktansmotorn startar som en asynkronmotor. När den närmar sig fullt varvtal kommer den att ryckas in i synkronism. Asynkron drift återfår man endast om man överskrider det synkrona kippmomentet.

(1) Fasning Msy = 1,2 * MN
(2) Mksy = 1,6 till 1,8 * MN
MK = 3,5 * MN

Anmärkning: Motorn får bara köras i asynkrondrift under acceleration. Längre körtider i asynkrondrift medför att motorn havererar.

Matning med frekvensomriktare

Reluktansmotorn följer synkront den inställda frekvensen ända tills man överskrider det synkrona kippmomentet.

Projektanvisningar

En växelströms reluktansmotor är en specialmotor som vid varje tillämpning måste testas ordentligt. För varje tillämpning kan man få problem med rotation, värme, ljud eller svängningar. Tabellen nedan ger anvisningar om vad man eventuellt måste beakta. Exakta anvisningar kan bara tillverkaren ge.

Användningsområde

Man använder reluktansmotorer i tillämpningar där flera motorer, matade från samma frekvensomriktare, måste gå med exakt samma varvtal. Detta kan vara fallet vid t ex framställning av konstfibrer, i vissa transportördrifter, upprullningsmaskiner, pumpar, kabeldragningsmaskiner, sorteringsmaskiner etc. Viss försiktighet bör vidtagas vid dimensionering där man har stort tröghetsmoment eller starkt varierande last.

Projekteringsanvisningar för drivsystem med reluktansmotorer.
Projekteringsanvisningar för drivsystem med reluktansmotorer.
Grafer och diverse illustrationer