Elmotordrifter

Reglerprinciper för frekvensomriktare

När växelströmsmotorer vartalsregleras med frekvensomriktare, kan man välja mellan tre olika reglerprinciper.

  • U/f-Frekvensomriktarstyrning (VFC)
  • Sensorless Flux Control (SFC)
  • Fältorienterad reglering (FOR)

Egenskaperna sammanfattas i tabellerna nedan.

Se även våra frekvensomriktare.

Asynkronmotorn, en idealisk industrimotor, elmotor, i elmotordrifter
Asynkronmotorn, en idealisk industrimotor.

Har du frågor kring våra produkter?
info@sigbi.se

Lastförmåga med olika reglersätt med asynkron normmotor.
Lastförmåga med olika reglersätt med asynkron normmotor.
U/f-Frekvensomriktarstyrning (VFC)

Med VFC karakteristikastyrning är motorspänningen proportionell mot omriktarens utspänning. Detta reglersätt är speciellt lämpligt för reluktansmotorer, synkronmotorer och specialmotorer.

Sensorless Flux Control (SFC)

Reglersättet SFC, som är användbart för asynkronmotorer, beräknar rotorvarvtalet och ögonblicksvärdet av rotorvinkeln med hjälp av elektriska storheter. Med hjälp av den beräknade informationen kommer strömmarna för vridmomentbildningen att matas in i motorn på ett optimalt sätt. Även utan insättning av dyrbara vinkelgivare får man utomordentligt goda regleregenskaper med denna metod.

Startmoment och accelerationsmoment för de olika reglersätten.
Startmoment och accelerationsmoment för de olika reglersätten.
Positioneringsnoggrannhet med Start/Stopp-drift för olika reglersätt.
Positioneringsnoggrannhet med Start/Stopp-drift för olika reglersätt.
Fältorienterad reglering (FOR)

Med FOR förmedlas rotor- och varvtalspositionen med en vinkelgivare. Med hjälp av dessa mätstorheter kan den ström som bildar flöde och ström alltid matas in i motorn i ett optimalt läge i förhållande till varandra. Härigenom uppnår man maximala egenskaper för dynamik och rotation.

Anmärkning till bilden: 10° positionsfel, hänfört till motoraxeln, är likvärdigt med ett positionsfel på +0,1 mm i en åkdrift med utväxlingen i = 20 och ett drivhjul med D = 60 mm.